• جلسات دوره ای سرپرست بیمارستان با پرسنل
  • اورژانس بیمارستان
  • واحد دیالیزبیمارستان
  • داروخانه بیمارستان

Developed in conjunction with Ext-Joom.com