تعرفه بستری

هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1399 (تعرفه آزاد)

سزارین
58.000.000 ریال
زایمان طبیعی
50.000.000 ریال
اتاق یک تخته
12.078.700 ريال
اتاق دو تخته
9.068.300 ريال
اتاق سه تخته و بیشتر
6.036.700 ريال
بخش نوزادان سالم
3.031.600 ريال
بخش نوزادان بیمار
6.036.700 ريال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
10.509.900 ريال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
8.243.620 ريال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU)
20.662.860 ريال
بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
20.662.860 ريال
هزینه همراه
1.284.000 ریال