تعرفه بستری

هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1399 (تعرفه آزاد)

سزارین
45.000.000 ریال
زایمان طبیعی
40.000.000 ریال
اتاق یک تخته
9.290.900 ريال
اتاق دو تخته
6.975.860 ريال
اتاق سه تخته و بیشتر
4.643.860 ريال
بخش نوزادان سالم
2.332.000 ريال
بخش نوزادان بیمار
3.249.960 ريال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
8.084.620 ريال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
6.340.920 ريال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU)
15.894.668 ريال
بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
15.894.668 ريال
هزینه همراه
900,000 ریال