تعرفه بستری

هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1399 (تعرفه آزاد)

سزارین
58.000.000 ریال
زایمان طبیعی
50.000.000 ریال
اتاق یک تخته
15.865.000 ريال
اتاق دو تخته
11.912.000 ريال
اتاق سه تخته و بیشتر
7.930.000 ريال
بخش نوزادان سالم
3.982.000 ريال
بخش نوزادان بیمار
7.930.000 ريال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
13.805.000 ريال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
10.827.000 ريال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU)
27.610.000 ريال
بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
27.610.000 ريال
هزینه همراه
1.788.000 ریال