روز مدارک پزشکی اردیبهشت 1398
در تاریخ 1398/02/17 به مناسبت روز اسناد و مدارک پزشکی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در واحد مدارک پزشکی از کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
روزجهانی ماما اردیبهشت 1398
در تاریخ 1398/02/15 به مناسبت روز جهانی ماما، سرپرست بیمارستان جناب آقای انگوری زاده به همراه جمعی از مدیران ارشد، از جمله آقایان باطنی و آستانی و رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در بخش زایشگاه، مامایی و نوزادان از کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
روز علوم آزمایشگاهی فروردین 1398
در تاریخ 1398/01/31 به مناسبت روز تولد حکیم جرجانی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله مدیریت داخلی جناب آقای آستانی، رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در واحد آزمایشگاه بیمارستان ازپزشکان و کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
روز دندانپزشک فروردین 1398
در تاریخ 1398/01/15 به مناسبت روز دندانپزشکی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در کلینیک دندانپزشکی از پزشکان و کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.