یك مجموعه استاندارد با پرسنل مجرب و دستگاه هاي پيشرفته در انجام آزمايشات سرپایی و باليني فعاليت دارند. بخش هاي هماتولوژي، پاتولوژی و سیتولوژی ، بيوشيمي اختصاصي، سرولوژي، ايمونولوژي و هورمون شناسي، ميكرب شناسي و بانك خون ، امكان تشخيص قطعي بسياري از بيماري ها را امكانپذير نموده است. اين بخش در طبقه اول ساختمان شماره 5 قرار دارد و در سـه شيفت صبح، عصر و شب فعال مي باشد.