بخش داخلی قلب در طبقه اول ساختمان شماره 3 و در مجاورت بخش CCU واقع شده كه دارای 10 تخت بستری بوده كه از اين تعداد 2 اتاق دو تخته و 1 اتاق سه تخته و 3 اتاق يك تخته مي باشد و همچنین ارائه خدمات اکو و تست ورزش در مجاورت بخش انجام می گردد.