بخش جراحی در طبقه دوم ساختمان شماره 4 واقع شده كه دارای 27 تخت بستری مي باشد. بيماراني كه در این بخش بستري مي گردند شامل بیماران داخلی و جراحي زنان مي باشد.