پرسشنامه حاضر برای دریافت نظرات ارزشمند شما در جهت بهبود خدمات این مرکز بوده و ارائه پاسخ های دقیق و صادقانه شما موجب برنامه ریزی بهتر در جهت بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات خواهد شد.