بخش داخلی در طبقه دوم ساختمان شماره 5 و در مجاورت بخش CCU واقع‌ شده كه دارای 23 تخت بستری بوده كه از اين تعداد 5 اتاق سه تخته و بیشتر و 7 اتاق یک‌ تخته و 1 اتاق ایزوله می‌باشد. بيماراني كه در این بخش بستري مي گردند شامل بیماران داخلی مي باشد.