بخش نوزادان و NICU

بخش نوزادان و بخشNICU در سال 1394 راه اندازی گردید که بخش نوزادان در حال حاضر با 13 تخت فعال و بخش NICU با 6 تخت فعال مشغول ارائه خدمت می باشد که با استفاده از امكانات و تجهيزات پزشكي مجهز، به درمان فوق تخصصی نوزادان (از زمان تولد تا 1 ماهگی) می‌پردازد و توسط متخصص کودکان مقیم مرتباً تحت نظارت و کنترل می باشد. اين بيمارستان در سال 1396 به عنوان بيمارستان دوستدار كودك شناخته شده و روش هم اتاقی مادر و نوزاد به طور كامل اجرا می‌گردد.