دکتر محمدحسین دهقانی (Dr. Mohammad Hossein Dehghani)

  • (متخصص ارتوپدی)
  • (orthopedic specialist)
  • (أخصائي العظام)