لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرش جراحی در بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)

مدارک و موارد مورد نیازتوضیحات
دستور پزشک برای جراحی_____
کارت شناسائی_____
هزینه عمل_____
مشخص کردن نوع بیمهبیمار تحت پوشش چه بیمه ای است و آیا بیمه پایه است یا تکمیلی
همراه بیماربیمار حتما باید همراه داشته باشد و همراه او باید متناسب با عمل او باشد. به طور مثال شخصی که باید تحت جراحی زنان قرار بگیرد، باید حتما همراه خانم داشته باشد.