هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1401 بر مبنای تعرفه بیمارستان های خیریه

اتاق یک تخته
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق یک تخته48،890،000 ريال48,890,000 ریال
اتاق دو تخته
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق دو تخته38،022،000 ريال38،022،000 ریال
اتاق سه تخته و بیشتر
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق سه تخته و بیشتر20،118،000 ريال15،520،000 ریال
بخش نوزادان سالم
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
تخت نوزاد سالم14،086،000 ريال11،783،000 ریال
بخش نوزادان بیمار
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
تخت نوزاد بیمار20،118،000 ريال15،520،000 ریال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
CCU46،272،000 ريال35،603،000 ریال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
P.CCU36،212،000 ريال27،845،000 ریال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU) و بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
ICU , NICU72،420،000 ريال51،081،000 ریال
هزینه همراه
تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
همراه4،022،000 ريال2،988،000 ریال