هزینه اقامت (هتلینگ) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) در سال 1401 بر مبنای تعرفه بیمارستان های خیریه

اتاق یک تخته
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق یک تخته25.868.000 ريال30.433.000 ریال21.868.000 ریال19.802.600 ریال
اتاق دو تخته
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق دو تخته20.118.000 ريال23.668.000 ریال17.118.000 ریال15.052.600 ریال
اتاق سه تخته و بیشتر
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
اتاق سه تخته و بیشتر14.370.000 ريال16.906.000 ریال12.370.000 ریال10.304.600 ریال
بخش نوزادان سالم
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
تخت نوزاد سالم10.061.000 ريال11.837.000 ریال9.061.000 ریال8.025.600 ریال
بخش نوزادان بیمار
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
تخت نوزاد بیمار14.370.000 ريال16.906.000 ریال11.370.000 ریال9.304.600 ریال
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
CCU33.051.000 ريال38.884.000 ریال28.051.000 ریال22.938.300 ریال
بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی (Post CCU)
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
P.CCU25.866.000 ريال30.430.000 ریال21.866.000 ریال18.287.800 ریال
بخش مراقبت های ویژه عمومی(ICU) و بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
ICU , NICU51.728.000 ريال60.857.000 ریال41.728.000 ریال30.501.700 ریال
هزینه همراه
 تعرفه بیمارستان خیریه ابلاغی وزارتتعرفه بیمارستان خصوصیتعرفه بیمارستان برای بیماران آزاد با اعمال تخفیف به ازای هر شب تختتعرفه بیمارستان برای بیماران دارای بیمه پایه با اعمال تخفیف به ازای هر شب تخت
همراه2.873.000 ريال3.380.000 ریال2.500.000 ریال2.500.000 ریال