بخش همودياليز اين مركز با 21 دستگاه دياليز پيشرفته به بيماران سرويس دهي می‌كند. كادر مجرب و آموزش ديده اين مركز همراه با فضای آرام محيط دياليز، مناسب براي افرادی است كه نياز به خدمات دياليز به صورت فوری يا مزمن دارند. اين مركز همه روزه (به جز روز هاي جمعه) در سه شيفت از ساعت 23-7 مشغول فعالیت می‌باشد و در صورت نياز فوری بيماران بستری در بخش ها در شيفت شب (بصورت آن كال) به ارائه سرويس می‌پردازد. پذيرش بيماران از طريق واحد بيماری هاي خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان صورت مي گيرد.